PODROZUJ_LZEJSZYM

Największa korzyść myśli

2020-12-17
Największą korzyścią myśli, konceptów oraz myślenia jest ich nieobecność

Gdy nie ma myśli, konceptów oraz myślenia, nie istnieje również cierpiąca tożsamość, nie istnieje jakiekolwiek "ja", nie istnieją nauczyciele, guru oraz nauki.

Nie ma nikogo, kto miałby być wyzwolonym.

Myślenie jest domeną intelektu, a intelekt nie może poznać tego, co wykracza poza niego i myślący umysł.

Myślenie może jedynie tworzyć fikcyjne fantazje.

Kierowanie jakiejkolwiek uwagi na myśli karmi i ożywia iluzoryczny sen na jawie.

Gdy brak jest kierowania uwagi na myśli, na początku one uwalniają się w chwili pojawienia, a później w ogóle przestają się pojawiać. Gdy myśli ustaną całkowicie, wtedy pozostaje tylko nieosobowy Umysł Przejrzystego Światła. On wie bez potrzeby myślenia.

Gdy nie ma myśli, wszystkie problem i obawy znikają.

Jackson Peterson

The Greatest Benefit of Thoughts, Concepts and Thinking, is their Absence

In the absence of all thoughts, concepts and thinking, no suffering self identity exists, no self of any kind exists, no teachers, no gurus and no teachings exist.

No one remains to be liberated.

Thinking is the domain of intellect and intellect can’t know that which transcends intellect and thinking mind.

Thinking can only produce fictional daydreams.

Placing any attention upon thoughts feeds and enlivens the illusory daydream.

Placing no attention upon thoughts, at first they release upon the arising, and later cease arising altogether. When thoughts cease altogether, then only the impersonal Mind of Clear Light remains. It knows without need for thoughts.

When there are no thoughts, all problems and concerns vanish.